PERSONAL – PRAVE INFORMACIJE ZA PRAVE ODLUKE

PERSONAL je pouzdan, dinamičan i savremen softver za evidenciju i upravljanje podacima o kadrovima, lak za korišćenje i prilagođavanje, sa brzom obradom podataka i mogućnošću jednostavnog formiranja izveštaja po bilo kom kriterijumu.

Omogućava efikasnu evidenciju podataka o licima, radnim mestima, organizacionoj šemi, u skladu sa potrebama konkretnog korisnika, kao i brzo i jednostavno kreiranje i štampanje dokumenata (ugovora, rešenja, odluka …).

PODACI PO VAŠOJ MERI

U osnovnoj verziji softvera ugrađen je predefinisani šablon koji obuhvata skupove podataka, značajnih za većinu preduzeća, kao što su:

 1. Podaci o licima
  • Opšti podaci o licu – ime, prezime, srednje ime, jmbg, adresa, opština, broj telefona, e-mail, broj lične karte, itd), uz mogućnosti dodavanja slike zaposlenog i
   učitavanja podataka sa čipovane lične karte;
  • Lični podaci o licu – datum rođenja, mesto rođenja, pol, državlјanstvo, imena roditelјa, veroispovest, slava, broj obuće, konfekcijski broj, evidencija članova porodice sa opcijom da su osigurani preko zaposlenog, istorija promena ličnih podataka, itd.;
  • Stečeno obrazovanje;
  • Podaci o zaradama;
  • Podaci o stažu – trenutnom, prethodnom, specijalnom, beneficiranom;
  • Podaci koji su neophodni za kreiranje izveštaja za Trezor, u slučaju javnih preduzeća;
Program PERSONAL- Forma Lica

 1. Evidencija posebnih znanja i veština
  • Posebna znanja i veštine,
  • Obuke
  • Licence
  • Stručna usavršavanja
  • Sertifikati
 1. Odsustva lica
  • Plana i realizacije godišnjih odmora – evidencija plana i realizacije godišnjih odmora pomoću sistema za automatsko dodelјivanje dana godišnjih odmora;
  • Automatsko dodelјivanje dana godišnjih odmora
  • Evidencija odsustva – bolovanja, porodilјsko, trudničko, plaćeno odsustvo, službeni put, verski praznici, prekid rada …;
 1. Organizaciona šema
  • šifarnik radnih mesta
  • šifarnik organizacionih jedinica
  • šifarnik mesta troška – cost centri
  • hronološko praćenje kretanja lica kroz radna mesta
  • mogućnost kreiranja više organizacionih šema
 1. Zaduženje lica inventarom za ličnu upotrebu
  • mobilni telefon,
  • automobil,
  • platne kartice,
  • laptop,
  • klјučevi
  • HTZ oprema
  • uniforme…).

ŠIROK SPEKTAR IZVEŠTAJA

Program PERSONAL obezbeđuje generisanje, štampanje i grafički prikaz raznih predefinisanih izveštaja za različite tipove preduzeća, uključujući i obrasce za korisnike javnih
sredstava.

Neki od predefinisanih izveštaja su:

 • Predefinisani izveštaji
 • Struktura zaposlenih po polu/ starosti/ obrazovanju
 • Stečeno obrazovanje
 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama /hijararhiji organizacionih jedinica
 • Struktura zaposlenih po radnim mestima
 • Struktura zaposlenih po mestu troška
 • Neophodno/stečeno obrazovanje za radna mesta
 • Kretanje lica kroz organizacione jedinice i radna mesta
 • Promene zaposlenog
 • Lica na zameni
 • Ukupan radni staž
 • Prijavlјena/odjavlјena lica na dan/ u periodu
 • Tip ugovora za sva lica
 • Uslov za penziju
 • Jubilarna nagrada
 • Odsustvo po zaposlenom
 • Godišni odmor na dan
 • Članovi porodica
 • Aktivna / pasivna lica
 • Struktura i broj zaposlenih u zavisnosti od vrste radnog vremena – statistički
 • Struktura i broj zaposlenih u zavisnosti od trajanja radnog odnosa – statistički
 • Struktura zaposlenih po polu – statistički
 • Struktura zaposlenih po starosti – statistički
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju – statistički
 • Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama – statistički
 • Evaulacija fluktacija
 • Struktura zaposlenih po obrazovanju i starosnim grupama
 • Prosečna neto zarada po zaposlenom po mesecima (ako se koristi uz modul za obračun zarada i naknada Total S)
 • Personalni list zaposlenog
 • Evidencioni list zaposolenog
 • Istek ugovora o radu za sva preduzeća
 • Program obuke ISO
 • Grafička prezentacija izveštaja

KREIRAJTE SAMI SVOJE IZVEŠTAJE

Pored navedenih definisanih izveštaja, u softver je ugrađen moćan alat pomoću kojeg možete da kreirate specifične izveštaje po sopstvenim potrebama.

Sistem za generisanje izveštaja, omogućava da korisnik definišući kriterijume i format, samostalno kreira izveštaje po bilo kom podatku unetom u programu. Ovakav izveštaj moguće je sačuvati i iznova koristiti u drugom datumskom opsegu na dan ili u periodu.

PRODUŽENJE NA VREME

U programu PERSONAL urgadjena je opcija pomoću koje direktan korisnik programa dobija obaveštenja o:

 • Isteku ugovora o radu radnika;
 • Isteku datuma važenja zdravstvene legitimacije lica;
 • Rođendanima lica;
 • Isteku lekarskog uverenja;
 • o drugim datumima.

Definišući period za koji vas program unapred obaveštava o datumima i aktivnostima koje treba da obavite, nećete dolazite u neprijatne situacije.

DOKUMENTI U POTREBNOJ FORMI

PERSONAL omogućava uvoz “templejta” dokumenata u potrebnoj formi, a zatim da se kreiraju i štampaju za jedno ili grupu lica. Svoje Word dokumente korisnik možete da učita u program, a zatim da uz pomoć posebnog alata za obradu teksta, označi delove teksta u koje će softver automatski uneti konkretne podatke za pojedina lica. Ovako kreirani dokumenti, spremni za štampu, čuvaju se u bazi i vezuju za lica.

Primeri predviđenih dokumenata su:

 • Ugovor o radu;
 • Aneks ugovora o radu;
 • Ugovor o delu;
 • Autorski ugovor;
 • Rešenje o prestanku radnog odnosa;
 • Rešenje za godišnji odmor;
 • Odluke direktora;
 • Razni tipovi rešenja;
 • Sporazum o prestanku radnog odnosa;
 • Rešenje o otpremnini (tehnološki višak)…

UNIVERZALNO, A LAKO PRILAGODLJIVO

Osnovnom instalacijom programa PERSONAL obuhvaćene su opcije za koje je procenjeno da su značajne i pogodne za rad većine preduzeća. Ovo se odnosi na sve podržane segmente upravljanja ljudskim resursima, kao što su: vođenje evidencija, izveštavanje i analiza, upravljanje dokumentima i automatizacija poslovnih procedura.

Softver se distribuira sa predefinisanim šablonom, tj. skupom podataka i izgledom, koji se prilikom uvođenja mogu izmeniti u dogovoru sa korisnikom. Izmene šablona podataka su moguće i u toku eksploatacije programa kao i dorade i razvoj novih izveštaja u skladu sa zahtevima i potrebama korisnika.

U radu sa dokumentima, softver se takođe oslanja na šablone (templejte) za dokumente. Pored unapred definisaniih dokumenata, postoji mogućnost kreiranja namenskih šablona za postojeće tipove, ali i potpuno nove tipove dokumenata.

Neke od korisnih procedura upravljanja ljudskim resursima su ugrađene u program u vidu predefinisanih akcija. One podrazumevaju grupnu obradu podataka i/ili obradu koja se sastoji od više jednostavnih operacija, a koje se izvršavaju u određenom redosledu. Na zahtev korisnika skup akcija se može proširiti. change this text.

POVEZIVANJE SA DRUGIM SOFTVERIMA

PERSONAL je otvoren za integraciju sa softverskim rešenjima drugih proizvođača. Integracija se može realizovati na različitim nivoima (komunikacija eksternim fajlovima, direktan pristup bazi podataka, servisi i slično).